Καλαμαριά

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

2014

Προμήθεια και κατασκευή θερμοπρόσωψης σε τετραόροφη οικοδομή στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης με την χρήση ικριωμάτων.